Member's List Of Intach Gorakhpur Chapter

1. ER. MAHABIR PRASAD KANDOI – CONVENOR
2. DR. MUMTAZ KHAN - CO- CONVENOR
3. SRI ACHINTYA LAHIRI – CO CONERTOR
4. SRI GHANSHYAM KUMAR – LIFE MEMBER
5. SRI BANSI DHAR MISHRA- LIFE MEMBER
6. SRI KANAK HARI AGRAWAL- LIFE MEMBER
7. ER. AJAY KUMAR JAISWAL- LIFE MEMBER
8. AR. SANDEEP SUREKA - LIFE MEMBER
9. DR. SHIRAZ WAZIH - LIFE MEMBER
10. DR. KRISHNA KUMAR PANDEY - LIFE MEMBER
11. ER. MAHTAB HASSAN KHAN - LIFE MEMBER
12. DR. NISHI AGRAWAL- LIFE MEMBER
13. DR. K.K.K VISHWAPREMI-- LIFE MEMBER
14. AACHARYA DHANENDRA JAIN - LIFE MEMBER
15. ER. AJIT KUMAR ASTHANA - LIFE MEMBER
16. ER. L.N MALVIYA - LIFE MEMBER
17. DR. SHIVENDRA SINGH- LIFE MEMBER
18. DR. NEHA MUMTAZ - LIFE MEMBER
19. SRI RAVINDRA MOHAN TRIPATHI - LIFE MEMBER
20. SRI GAJENDRA TRIPATHI - LIFE MEMBER
21. ER. ANUPAM AGRAWAL - LIFE MEMBER
22. SRI ASHOK KUMAR KAMANI- LIFE MEMBER
23. DR. R.K KUSHWAHA - LIFE MEMBER
24. ER. ASHISH SRIVASTAVA - LIFE MEMBER
25. SRI V.K KEDIA - LIFE MEMBER
26. SRI M.BASU MULLICK- LIFE MEMBER
27. SRI AHMAD MAAZ- LIFE MEMBERR
28. DR. MADHU GULATI - LIFE MEMBER
29. ER. PAWAN KUMAR MISHRA - LIFE MEMBER